EQPs affärsetik och hållbarhet

Affärsetik

EQP ska minimera risken att stödja företag som bedriver en oetisk eller bedräglig verksamhet. Vidare ska EQPs affärsrelationer med kunder präglas av god affärsetik. Det är utgångspunkten i EQPs arbete för att agera föredömligt. Du som kund ska känna dig trygg med att de bedömningar och beslut som fattas av EQPs medarbetare sker på sakliga grunder och att din integritet och ditt behov av sekretess kan säkerställas. En bra utgångspunkt för arbetet är definierat i EQPs uppförandekod.

Motverka ekonomisk brottslighet

EQP tar avstånd från och samarbetar inte med företag/organisationer där misstankar om ekonomisk brottslighet, korruption, penningtvätt och finansiering av terrorism föreligger. 

Säkerställa kundsekretess och informationssäkerhet

EQP hanterar och lagrar för kunden affärskänslig information. Det åligger EQP som organisation att säkerställa en hög kundsekretess och att information om kunder eller annan företagsinformation inte riskerar att röjas. I grunden är detta en viktig förtroendefråga där EQPs verksamhet omfattas av en särskild sekretesslag (1994:77). Den säger i korthet att den som tagit tjänst för EQP får obehörigen inte röja eller nyttja information om något affärs- eller driftsförhållande. Lagen omfattar både anställda, styrelseledamöter och andra uppdragstagare i EQP. Allt för att du ska känna dig trygg som kund hos oss.

Hållbarhet

EQP Business School önskar bidra till ett hållbart samhälle. EQP strävar efter alla kunders och medarbetare hälsa och trivsel.

  • Vi skall följa miljölagstiftningen samt de lagar, förordningar och föreskrifter som vi berörs av.
  • Vi skall i all verksamhet sträva efter att hushålla med naturresurser och energi.
  • Vi skall ständigt försöka förbättra vårt miljöarbete och verka för en miljövänlig anda inom företaget.
  • Vi skall sätta människors hälsa och säkerhet i centrum.
  • Vi skall utbilda och informera vår personal till delaktighet och ansvar i miljöarbetet.
  • Vi skall behandla alla lika oavsett kön, ras, religion, sexuell läggning eller politisk åsikt.

Vill du veta mer?

Önskar du veta mer om våra utbildningar och föreläsningar.
Fyll då i nedanstående intresseanmälan eller ring direkt på 018-34 92 80.

     
     
     
     
     
     
+ =