utbildningsModeller

Här presenteras kort några av de modeller vi använder under våra föreläsningar och utbildningar. Några av modellerna är skapade av oss och några är skapade av andra. De modeller som är skapade av andra är allmännt spridda och vedertagna men vi har gjort själva modellen/bilden i vår egen design. 

Modell behovsanalys OKOK

Behovsanalys OKOK

Modellen beskriver hur man går till väga för att ställa rätt frågor vid rätt tillfälle i sitt samtal med kunden.

Modellen används av säljare som vill göra en riktigt bra behovsanalys.

Denna modell är skapad av PG Wettsjö på EQP Business School.

Trygghetszonen

Trygghetszonen beskriver den zon inom vilken varje individ känner sig trygg. 

Modellen används för att belysa utvecklingspotentialen om man vågar öka sin tryggehtszon.
Modell trygghetszonen

Modell emotionell intelligens

EMOTIONELL INTELLIGENS

PGs modell bygger på Peter Saloveys forskning och beskriver fem steg till ökad emotionell intelligens.

Modellen kan användas för alla som vill utveckla sin emotionella intelligens. 


Emotionella förmågor

Denna modell hänger ihop med den ovan och visar vilka egenskaper som styr en persons emotionella förmåga. 

Modellen kan användas för alla som vill utveckla sina emotionella förmågor.
Modell emotionella förmågor

 

Modell feedback-stegen

 

Feedbackstegen

Feedbackstegen beskriver kommunikationsdialogen i samband med feedback.

Modellen kan användas av alla som vill bli bättre på att bemöta feedback.

Förstärkta bevis

Modellen beskriver vad som händer när jag intalar mig själv att jag är på ett visst sätt.

Modellen kan användas av alla som vill lära sig tänka i mer positiva banor.

Denna modell är skapad av PG Wettsjö på EQP Business School.

Modell förstärkta bevis

 

Modell grow-modellen

 

Grow-modellen

GROW-modellen är ett verktyg som kan användas för att strukturera upp kundsamtalet och ge en tydlig mall av frågor att följa.

 

Intelligent försäljning

Modellen beskriver skillnaderna och samspelet mellan digital försäljning och traditionell försäljning.

Denna modell är skapad av PG Wettsjö på EQP Business School.

 

Modell intelligent försäljning

 

Modell Johari-fönstret

Johari-fönstret

Modellen bygger på Joseph Luft och Harrington Inghams forskning i gruppdynamik och kommunikation. 

Joharifönstret är ett lättanvänt och bra verktyg för att förbättra kommunikationsförmågan i en grupp.

Klagomålsmodellen

Modellen visar vad som händer beroende på hur ett klagomål hanteras. 

Modellen används för att beskriva och tydliggöra vikten av att hantera kundklagomål på ett bra sätt.

Denna modell är skapad av PG Wettsjö på EQP Business School.

Modell klagomålsmodellen
Modell klagomålstrappan

Klagomålstrappan

Klagomålstrappan beskriver vilka steg du bör ta när en kund kommer med ett klagomål. 

Modellen kan användas av all sälj- och kundservicepersonal som vill lära sig hantera klagomål på ett effektivt sätt.

Denna modell är skapad av PG Wettsjö på EQP Business School.

Kommunikationseffektivitet

Är ett verktyg som hjälper oss att prioritera samt välja lämplig kommunikationskanal vid kontakt med andra.

Modell kommunikationseffektivitet
Modell kommunikation

Kommunikationsmodell

Modellen beskriver hur kommunikationen är två parters uppfattning.

Kommunikationsmodellen ökar förståelsen för motpartens tolkning och beteende.

Denna modell är skapad av PG Wettsjö på EQP Business School.

Kundorienterad grundpelare

Modellen visar kundservicens fyra huvudpelare och hur dessa samverkar med varandra för bästa resultat.

Denna modell är skapad av PG Wettsjö på EQP Business School.

Modell kundorienterad grundpelare

Modell kundvård

Kundvårdscirkeln

Kundvårdscirkeln beskriver fördelarna med att satsa på bra kundvård.  

Modellen kan användas av alla som arbetar med kundvård för att förstå hur kundvård kan användas som ett konkurrensmedel. 

Denna modell är skapad av PG Wettsjö på EQP Business School.

Kunskapens båge

Kunskapens båge visar på sambandet mellan vad vi kan, hur vi mår och vårt sätt att kommunicera.

Modellen kan användas av alla som vill lära sig vilka komponenter som påverkar resultatet. 

Denna modell är skapad av PG Wettsjö på EQP Business School.

Modell kunskapens båge
Modell känslostyrd försäljning

Känslostyrd försäljning

Känslostyrd försäljning är en metodik som hjälper dig att fokusera på värdet för kunden.

Metoden kan användas av alla säljare som vill skapa köplust, erhålla nöjdare kunder och minska fokus på priset.

Denna modell är skapad av PG Wettsjö på EQP Business School.

Vinnande känslostyrd kunddialog

Modellen beskriver de olika delarna i en vinnande känslostyrd kunddialog.

Modellen används för att skapa förståelse för de känslomässiga aspekterna av en dialog och de ingredienser som krävs för att uppnå en god dialog.

Denna modell är skapad av PG Wettsjö på EQP Business School.

Modell för vinnande känslostyrd kunddialog
Modell Maslows behovspyramid

Maslows behovspyramid

Den välkända Abraham Maslow skapade en modell som visar att vi människor har olika behov som måste uppfyllas för att vi ska kunna röra oss uppåt i pyramiden.

Modellen kan bland annat användas för att visa på och få förståelse för hur våra olika behov hänger samman med vad som präglar oss som individer.

Pilens verbal judo

Pilens® strategi är en invändnings-strategi som bygger på att man tar hand om motpartens invändning och vänder den till en framgångsrik kraft.

Modellen passar bra vid alla typer av invändningar oavsett om de kommer från din kund, din kollega eller din vän. 

Denna modell är skapad av PG Wettsjö på EQP Business School.

Modell för pilens strategi
Modell SCARF

Scarf-modellen

David Rock etablerade SCARF-modellen som sammanfattar fem sociala situationer som vi som människor är extra känsliga för och där vi vill minimera hot och maximera belöning.

Smart-modellen

George T. Doran var den förste som skrev ner modellen, som hjälper dig att formulera smarta och effektiva mål.

En modell som passar att använda i många sammanhang där man vill få tydliga mål att arbeta mot.

Modell för att sätta smarta mål
Modell swot-analys

Swot analys

SWOT-analysen uppfanns av managementkonsulten Albert Humphrey. Modellen är ett verktyg för att bedöma ett företags styrkor, svagheter, möjligheter och hot.

Modellen används för att göra en nulägesanalys av situationen och konkretisera vad som behöver göras för att utveckla företaget/individen.

Toyotas fem varför

En metod utvecklad av Toyota för att hitta grundorsaken till ett problem och eliminera detta.

Modellen ger möjlighet till ett ständigt reflekterande och lärande för att hela tiden bli bättre.

Beskrivning Toyotas fem varför
Modell för utvecklingsfaser

Utvecklingsfaser

Modellen beskriver de faser man går igenom när man ska bryta och byta vanor.

Modellen används för att förstå och lära sig hantera de olika utvecklingsstegen.

Denna modell är skapad av PG Wettsjö på EQP Business School.

Utvecklingsfaser

Detta är samma modell som ovan men imed en förenklad figur.

Denna modell är skapad av PG Wettsjö på EQP Business School.

Eisenhowers matris

Modellen visar en metod som härstammar från den Amerikanska presidenten och generalen Dwight D. Eisenhower som lär ha använt den under sin tid tuffa och krävande arbete.

Citat av Eisenhower ”Det som är viktigt är sällan brådskande och det som är brådskande är sällan viktigt”.

Säljstegen

Modellen beskriver de steg som en försäljningsprocess vanligtvis innehåller.

Modellen används som grund för att beskriva och lära sig hur man bäst hanterar de olika stegen från kontakt till färdigt kontrakt.

Denna modell är skapad av PG Wettsjö på EQP Business School.

Modell för steg i försäljningsprocessen

Individuell kundbehandling

Modellen hjälper dig att förstå vilken människotyp du kommunicerar med. På så sätt skapar vi lättare förtroliga band och genom det en bättre kemi.

"Individuell kundbehandling” är en modell som har utvecklats av Morten Brandt och Leif Ottesen på Euro Business School. Långt innan de så kallade ”färgerna” eller DISC-modellen började användas så hade vi vår egen modell, som i stor utsträckning påminner om DISC-modellen.

Vill du veta mer?

Önskar du veta mer om våra utbildningar och föreläsningar.
Fyll då i nedanstående intresseanmälan eller ring direkt på 018-34 92 80.

     
     
     
     
     
     
+ =